Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa zákona č. 319/2019 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

S účinnosťou od 1. januára 2020 pribúda v Zákonníku práce nový nástroj, podľa ktorého môže  zamestnávateľ  poskytnúť zamestnancovi príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Na tento príspevok nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne dobrovoľne na základe žiadosti zamestnanca. Výhodou príspevku je fakt, že po splnení podmienok je oslobodený od dane a odvodov.

 

Hlavným cieľom je podpora športovania detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernú úhradu výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa.

 

Účelom príspevku je zabezpečiť pravidelné športovanie detí a mládeže v dnešnej dobe, ktorá je známa nedostatkom pohybu, nadváhou a obezitou. Zároveň má priniesť finančné prostriedky na kvalitné fungovanie športových organizácií a súčasne motivovať zamestnávateľa k poskytnutiu príspevku oslobodenému od platenia daní a odvodov zamestnancov.

 

Kto môže o príspevok požiadať?

 

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, a to i zamestnanec zamestnaný na kratší pracovný čas. Príspevok môžu vo svojich daňových výdavkoch uplatniť aj samostatne zárobkovo činné osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

 

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy:

 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore,
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov,
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
 • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

 

 

Aká bude výška príspevku?

 

Zamestnávateľ môže zamestnancovi na športovú činnosť dieťaťa prispieť vo výške 55 % vynaložených nákladov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

 

 

Aké podmienky musí splniť dieťa, na ktorého športovú činnosť môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o tento príspevok?

Musí ísť o dieťa, ktoré

 • dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • príslušnosť k športovej organizácii po dobu najmenej 6 mesiacov,
 • trvalý pobyt alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Za dieťa zamestnanca sa na účely poskytovania tohto príspevku považuje:

 • vlastné dieťa zamestnanca,
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
 • alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

 

 

Akým spôsobom požiadať zamestnávateľa o príspevok?

 

Zamestnanec musí zamestnávateľa o príspevok požiadaťpredložiť mu účtovné doklady vydané športovou organizáciou zapísanou v registri právnických osôb v športe. Súčasťou týchto účtovných dokladov musí byť meno a priezvisko dieťaťa zamestnanca, ktoré vykonáva športovú činnosť, a obdobie, na ktoré sa vzťahuje tento doklad. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa posudzuje zamestnávateľ. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ zamestnancovi poskytne príspevok na športovú činnosť dieťaťa po predložení dokladu v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 

Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa Zákona o športe, a ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.

 

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného ním zvoleného zamestnávateľa.

 

O príspevok môže zamestnanec toho istého zamestnávateľa v priebehu kalendárneho roka požiadať aj opakovane, a to až do vyčerpania maximálnej sumy príspevku, ktorá môže byť zamestnávateľom jeho zamestnancovi postupne poskytnutá v maximálnej sume 275 € za kalendárny rok.

 

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa predstavuje pre firmy a organizácie ďalší zaujímavý benefit, ktorým môžu motivovať svojich zamestnancov. Tento dobrovoľný príspevok je navyše oslobodený od daní a odvodov. Pre zamestnanca aj zamestnávateľa je tak výhodnejším spôsobom odmeny, ako priama finančná odmena.

Pre vystavenie dokladu kontaktujte manažéra klubu HK Mládež Michalovce Jozefa Kužmu na e-maily jozefkuzma@yahoo.com